×
Technology Adatfeldolgozói Szerződés


Adatközpont

Adatfeldolgozói Szerződés (GDPR)
Adatfeldolgozói Szerződés (GDPR) összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 28. cikkével mely létrejött:

Varga Jácint E.V. (székhely: Hungary, 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 26.; ügyfél azonosító: 31306)
a továbbiakban, mint Adatkezelő vagy Ügyfél és

Profitárhely Kft. (székhely: H-6000 Kecskemét, Szolnoki út.23.;)
a továbbiakban, mint Adatfeldolgozó vagy Szolgáltató között az alábbiak szerint.

Jelen szerződési kikötéseket kell alkalmazni a Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó által külön szolgáltatási/megbízási szerződés alapján (a továbbiakban alap szerződés) az Ügyfél részére teljesített hoszting és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenységre, amelynek során a Szolgáltató az Ügyfél, mint Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az alapszolgáltatási szerződés Ügyfelének megnevezése a továbbiakban: Adatkezelő vagy Ügyfél.
AZ ADATFELDOLGOZÁS, ADATKEZELÉS TÁRGYA
Az Ügyféllel jogviszonyban levő érintett természetes személyek adatainak kezelése a külön szolgáltatási/megbízási szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan. Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, amely az Ügyfél feladata.
AZ ADATKEZELÉS, ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA
Az Ügyféllel kötött szerződés fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig.
AZ ADATKEZELÉS JELLEGE ÉS CÉLJA
Mindazon informatikai és további szolgáltatások melyeket Ügyfél igénybe vesz Szolgáltatótól, valamint megbízások, melyeket Ügyfél ad Szolgáltatónak.
A SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSA
- Személyes adatok
- Kommunikációs adatok (pl. email, telefonhívás, chat)
- Szerződés adatok
AZ ÉRINTETTEK KATEGÓRIÁI
- Ügyfél vevői, ügyfelei, partnerei
- Ügyfél alkalmazottai
A ÜGYFÉL (ADATKEZELŐ) KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását. Adatkezelőnek a szerződésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne. Ilyen esetben Adatfeldolgozó megvárja Adatkezelő újabb utasítását, mely a korábbi utasítást megerősítheti vagy megváltoztathatja. Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen szerződés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa, ha jogszabály előírja, hozzájárulásukat beszerezze. . Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kér Adatkezelőtől, vagy Adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről, a tájékoztatást minden esetben Adatkezelő köteles megadni. Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet továbbítani Adatkezelő részére.
A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
Utasítási jog

Az Adatfeldolgozó tevékenysége során az adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján kezeli. Adatfeldolgozó kizárólag a szolgáltatási/megbízási szerződés tárgyát képező technikai adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult.

Titoktartás

Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított személyek – ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak – az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

Adatbiztonság

Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatfeldolgozás céljával összefüggésben férjenek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.

További adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozót csak a Rendeletben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz igénybe. Az Adatkezelő jelen szerződésben általános felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót) vegyen igénybe. Ha az Adatfeldolgozó bizonyos, az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, erre köteles szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek.

Együttműködés az Adatkezelővel

- Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.

- Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, segíti az Adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk (Adatbiztonság, Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.

- Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó) meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Ezen ponttal kapcsolatban az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

- Szolgáltató az Ügyfél általi ellenőrzésekben, auditokban való közreműködésért díjazást kérhet. Ez a díj a Szolgáltató által biztosított szakember díjazásával arányosan kerül megállapításra.
ELJÁRÁS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESTÉN
Az alap szolgáltatási/megbízási szerződés megszűnése jelen adatfeldolgozási szerződés megszűnését is eredményezi. E szerződés megszűnését követően a Szolgáltató, mint Adatfeldolgozó, az Adatkezelőtől származó minden személyes adatot és ezt tartalmazó másolatot töröl nyilvántartásából (kivéve, ha az Uniós vagy a tagállami jogszabályok a személyes adatok tárolását írják elő (Rendelet 28. cikk 3,9).
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
A Szolgáltatóval kötött jelen szerződés felmondására, megszűnésére a felek között korábban létrejött alap szolgáltatási/megbízási szerződés rendelkezései irányadók.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény (Ptk), valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.) és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell alkalmazni. Az Ügyfél (Adatkezelő) és az Adatfeldolgozó aláírásával igazolja, hogy szerződési feltételeket aláírása előtt teljes terjedelmében megismerte és elfogadta.
Adatközpont Adatfeldolgozói szerződés változásai és verziói frissítése:
Létrehozva: 2023.05.12.     Verzió: 2.0     Állapot: Legfrissebb/Aktuális      Módosított Verzió: 1.0